Vi utvecklar Huddinges parker och lekplatser!

Efter Sjödalsparken som öppnas åter under hösten är det nu dags för även Kräpplaparken i Stuvsta och Printzparken i Trångsund att rustas upp för att skapa mer attraktiva mötesplatser utomhus.

– Huddinge är en kommun med nära kopplingar till naturen och här bor många barnfamiljer. Upprustningen av dessa parker fortsätter säkra möjligheter till lek, aktivitet och utevistelser i vacker och nära miljö i fler delar av kommunen, säger Love Bergström (M), ordförande i Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Kräpplaparken som ligger i anslutning till både Kräpplaskolan och pendeltågstationen i Stuvsta är utpekad i Huddinges översiktsplan som en viktig park men används idag främst som passage. Investeringen i parken innefattar bland annat lekutrustning för barn i olika åldrar, ett naturparti för fri lek, parksoffor och bänkbord, planteringar samt en konstgräsplan.

Printzparken i Stortorp, Trångsund går från att vara en yta med ett begränsat utbud för mindre barn till en temalekplats för en bredare målgrupp med nya lekredskap samt vistelseytor för vuxna. Boende i området har i en medborgardialog gett inspel kring innehållet i Printzparken som får temat Ek-ologi, vilket syftar till de stora ekar som finns i och runt parken. Ekollon, ekorrar och andra naturelement kommer användas som inspiration i gestaltningen.

Båda platserna kommer belysas på ett stämningsfullt och tryggt sätt så de kan nyttjas även kvällstid. Investeringarna, som är en del av kommunens parkprogram samt lekplatsprogram, lyfter parkerna till inbjudande och gröna mötesplatser.