En budget som får ut pengarna i klassrummet

Vi vill lägga totalt 32,5 mnkr på fler socialpedagoger som ska jobba på skolor och förskolor och där kan stötta barn i att hantera och övervinna sociala utmaningar

Personalen i Huddinges skolor och förskolor behöver fler kollegor. Vi vill lägga totalt 40 mnkr på fler lärare och förskolepedagoger.

En av de viktigaste faktorerna för välmående och glada barn är aktiva och engagerade föräldrar. Ibland kan föräldrarollen vara svår och utmanande. För att alla barn ska få det stöd som behövs utökar vi resurserna till kommunens föräldrastöd. En annan utmaning för föräldrar är att kunna hjälpa sina barn med läxläsning. Elevers studieresultat har en tydlig koppling till föräldrarnas utbildningsnivå. För att jämna ut denna faktor vill Moderaterna utveckla läxhjälpsverksamheten.

Att kunna göra sig förstådd av den som utför omsorg är grundläggande för att känna sig trygg. Vi vill satsa 5 mnkr på att stärka språkkunskaperna hos de anställda inom äldreomsorg och hemtjänst.

Många av våra äldre är ensamma och isolerade. Vi vill lägga 1,5 mnkr på att öka kunskapen och ordna aktiviteter för ett mer stimulerande ålderdom som präglas av glädje och nya vänner.

Torrläggningen av våtmarker har lett till stora utsläpp av växthusgaser och drabbat den biologiska mångfalden hårt då de är viktiga platser för fågelliv, insekter och fiskyngel. Takten i arbetet med att återställa våtmarker måste öka.

Många av Huddinges sjöar är hårt belastade och har alltför höga värden av fosfor, kväve och miljögifter. Problemen drabbar huddingebor, det lokala djur- och växtlivet, vattendrag nedströms och i slutändan Östersjön. Huddinge har ett aktivt arbete med olika insatser för att minska belastningen men situationen är brådskande. Vi vill lägga ytterligare resurser för att insatserna ska ske snarast.

Huddinge kommun är en stor aktör som genom bland annat stora inköp av mat, förvaltning av naturmark, många anställda som gör resor i tjänst och inte minst som samhällsbyggare har en står påverkan på klimatet. Vi har antagit ett offensivt miljöprogram med målet om att vara klimatneutrala 2040. Vi vill lägga extra resurser på insatser som ska leda oss tid och på att arbetet ska ske så tidigt som möjligt.

Kriminella utnyttjar systematiskt systemen inom det offentliga och tar del av resurser de inte har rätt till. Att stoppa välfärdskriminalitet och felaktiga utbetalningar för att därmed strypa en stor del av gängkriminellas finansiering är av högsta prioritet. Kommunen måste stärka kunskapen och organisationen som arbetar med frågan. Det prioriterar vi Moderater i vår budget.

Vi vill fortsätta sätta upp kameror på otrygga platser och förbättra belysningen utomhus. Renhållning och tömning av papperskorgar är något som bara ska fungera. Vi anser att Huddinge kommun inte gör detta i tillräckligt stor utsträckning vilket leder till att våra utemiljöer upplevs som skräpiga och otrygga och vi föreslår att 6 mnkr avsätts för att förbättra detta.