För att få ordning på Sverige måste vi få ordning på skolan.

Vi har bra skolor i Huddinge. Fler och fler elever är nöjda med sin skola. Det genomsnittliga meritvärdet när de går ut årskurs 9 ökar varje år och är nu högre än någonsin tidigare. Men den svenska skolan står inför stora utmaningar som behöver bemötas även på lokalt plan.  

Moderaterna i Huddinge har konkreta förslag för hur vi ska se till att alla elever får en bra skolgång och en god start i livet.

Resurserna ska gå till klassrummen.

Huddinge är en attraktiv kommun för barnfamiljer – något vi är stolta över. Det ställer dock höga krav på antalet skolplatser och lärare. Tack vare en god ekonomi kan vi anställa fler lärare och samtidigt bygga fler skolor. Det möjliggör mindre klasser och att fler elever får sitt förstahandsval.

Det är upp till oss att skapa goda förutsättningar för elever att lära och för lärare att lära ut. Vi har minskat kostnaderna för administration och chefer och på så sätt kunnat höja elevpengen. Det är viktigt att fortsätta ställa höga krav på vår organisation för att se till att skolans medel går till klassrummen och inte till byråkrati.

 • Fortsätt ut- och nybyggnationen av skolor i Huddinge.
 • Fortsätt anställa fler lärare.
 • Locka de bästa pedagogerna till Huddinge med välskötta skolor, god arbetsmiljö och bra lärarlöner.

En skola där ingen lämnas efter och ingen hålls tillbaka.

Den svenska skolan måste bli bättre både på att stötta de elever som av olika anledningar har det extra tufft och samtidigt på att utmana högpresterande elever för att hjälpa dem nå sin fulla potential.

 • Ta fram en handlingsplan för att erbjuda studiemotiverade och särbegåvade barn extra stimulans.
 • Många elever har svårt att studera i hemmiljön. Vi ska erbjuda läxhjälp på alla skolor.

Upp emot var femte elev har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) som ADHD eller autism. Hos många upptäcks detta alltför sent under skolgången. Om vi genomför screenings i ett tidigare stadie kan vi se till att de får stöd redan innan de halkar efter i skolan.

Att bemöta elever med denna typ av diagnoser och ge dem goda förutsättningar handlar främst om att skapa trygga miljöer och rutiner – något som gynnar alla elever. Vi anställer specialpedagoger samtidigt som vi utbildar inte bara våra lärare utan all personal i skolan för att stärka deras kunskap i detta viktiga arbete.

 • Stärkt kompetens i att möta elever med NPF för alla anställda i skolan.
 • Fortsätt anställa specialpedagoger med inriktning på NPF.

Den psykiska ohälsan hos barn och unga har tyvärr ökat under flera år. Om man mår dåligt är det svårt att ta till sig kunskap i skolan. Det yttersta ansvaret för vård ligger hos Barn- och ungdomspsykiatrin men i Huddinge ska alla elever ha tillgång till stöd av kuratorer.

 • Fortsätt utveckla arbetet med den digitala elevhälsoappen.
 • Säkerställ att alla elever har tillgång till skolkuratorer.

Alla skolor ska präglas av trygghet, flit och arbetsro.

Studiero är en förutsättning för lärande. Utan lugn och ro i klassrummet kan inte lärarna bedriva en bra undervisning för alla elever. Tyvärr är detta något den svenska skolan misslyckas med att upprätthålla. Därför vill Moderaterna se ett värderingsskifte.

Lärare upplever inte att de har rätten på sin sida i arbetet med att upprätthålla studiero. De behöver stöd och verktyg från regeringen för att ingripa i stökiga situationer. Lokalt här i Huddinge är det viktigt att vi fortsätter vårt arbete med att skapa trygga lärmiljöer.

 • Installera fler trygghetskameror på skolor.
 • Genomför en trygghetsinventering tillsammans med skolpersonal, elever, föräldrar och i vissa fall polis på samtliga skolgårdar.
 • Fortsätt Huddinges systematiska och prisbelönta arbete med säkra skolvägar.
 • Barn eller ungdomar som beter sig hotfullt eller utagerande mot skolpersonal eller andra elever ska omplaceras.

Moderaterna värnar rätten att välja.

Det aktiva skolvalet är ett viktigt verktyg för att ge elever och föräldrar bättre möjligheter att hitta en bra skola som passar dem. De som inte känner till det fria skolvalet får aldrig möjlighet att själv välja – eller välja bort – skola och det drabbar främst elever i våra socioekonomiskt utsatta områden. För att alla elever ska få möjlighet att nyttja sin rätt till valfrihet vill vi införa ett aktivt skolval i Huddinge.

För att se till att valfriheten upprätthålls måste det också finnas ett utbud. Vi bygger nya skolor i hög takt vilket skapar fler skolplatser och leder till att fler än någonsin får sitt förstahandsval.

Några av Huddinges mest populära skolor är friskolor med tusentals elever i kö. Det finns partier som hotar dessa skolplatser. Det är inte utförare utan kvaliteten på undervisningen som ska avgöra en skolas existens. Moderaterna har lagt fram förslag för att säkerställa att ALLA skolor når målen – och förslag på konsekvenser om de inte gör det.

 • Fortsätt öka andelen elever som får sitt förstahandsval.
 • Inför ett aktivt skolval i Huddinge.
 • Värna Huddinges populära friskolor.