Rädda Huddinges villaområden!

Love Bergström (M) Foto: Diana Molinsky

Det nya styret öppnar i Översiktsplan 2050 upp för flerbostadshus i Huddinges idylliska villaområden och går fram med förslaget utan att Huddingeborna fått tycka till om förändringen. Moderaterna försöker få till en återremiss för att rädda villaområdena från sådan exploatering.

– Vi anser att våra villaområden är värda att bevara. Många Huddingebor drömmer om att köpa hus och fokus borde ligga på att skapa ny villabebyggelse snarare än att exploatera sönder de befintliga, säger Love Bergström, oppositionsråd för Moderaterna i Huddinge.  

Den översiktsplan som kommer ligga till grund för Huddinges utveckling till 2050 har under 2021 och 2022 gått ut på samråd och granskning. Invånare, företagare, villaägarföreningar och grannkommuner har fått tycka till om hur exploatering ska ske under kommande tre decennier.

Under vintern har det nya styret gjort förändringar i förslaget till Översiktsplan. De öppnar bland annat upp för att bygga flerbostadshus i Huddinges villaområden och det reviderade förslaget ska nu beslutas utan att förändringarna varit ute på samråd. Ingen Huddingebo, ingen villaägarförening och ingen övrig aktör som kan beröras har fått möjlighet att tycka till om huruvida Huddinges villaområden ska kunna förtätas och omvandlas till flerbostadshusområden.

– Medborgarnas rätt till insyn och delaktighet har kraftigt åsidosatts i vänsterstyrets förslag till ny översiktsplan. Tusentals Huddingebor som riskerar att få sina närområden kraftigt förändrade får inte ens möjlighet att föra fram sin uppfattning. Det är oacceptabelt ur en demokratisk synvinkel, fortsätter Love Bergström.

Moderaterna kommer på dagens kommunstyrelsesammanträde i första hand yrka på en återremiss för att Huddingeborna ska få tycka till om förslaget och i andra hand att den nya skrivningen som möjliggör flerbostadshus i villaområden tas bort.

Kontakt:

Love Bergström (M)
Oppositionsråd
070-198 69 45
love.bergstom@huddinge.se
Diana Molinsky (M)
Politisk sekreterare
070-255 21 52
diana.molinsky@huddinge.se