En meningsfull och aktiv fritid

Ett starkt Huddinge förutsätter ett starkt civilsamhälle som ges utrymme och plats. Ett föreningsliv där människor känner engagemang och gemenskap bidrar till att öka den fysiska och psykiska hälsan samt att skapa integration och trygghet. I vissa delar av vår kommun fungerar det väl redan idag och det ska vi värna om. I andra kommundelar är föreningslivet inte lika starkt. Där måste vi stötta civilsamhället och hjälpa till med att skapa verksamhet.

Alla barn och unga ska erbjudas möjlighet till en meningsfull fritid. I Huddinge ska det finnas trygga mötesplatser och en variation av lovaktiviteter. Våra fritidsgårdar är viktiga mötesplatser för unga människor och det är viktigt att vi har rätt kompetens på våra fritidsgårdar.

Att vara aktiv i föreningslivet ska inte vara ett krav för att kunna vara aktiv. Vi måste skapa förutsättningar för spontana eller på annat sätt organiserade aktiviteter. Utegym, elljuspår, möteslokaler, fritidsgårdar och olika evenemang kan bidra till att fler väljer ett aktivt liv.

 • Den nya simhallen ska rymma en 50-metersbassäng och byggas vid Kvarnbergsplan.
 • Utreda möjligheten för ett idrottskluster vid den nya simhallen.
 • Separata duschbås vid skolornas gymnastiksalar för att färre ska undvika idrottslektionerna.
 • Det nya huvudbiblioteket ska planeras i Huddinge centrum tillsammans med det nya kommunhuset.
 • Öka det digitala stödet på bibliotek för att minska digitalt utanförskap
 • Utveckla Fullersta Gård så verksamheten riktar sig till en bredare publik
 • Elljusspår längs strandpromenaden vid Drevviken.
 • Helgöppet på fritidsgårdar där behovet finns.
 • Ny fritidsgård i Utsälje.
 • Utveckla ridanläggningen i Segeltorp.

De skattemedel som investeras inom kultur- och fritid ska användas på bästa sätt. För oss innebär det att de främst går till barn och unga, inte till föreningar som bedriver politisk eller religiös verksamhet. Dessutom är det viktigt med utvärderingar för att se att vi får mycket verksamhet för pengarna och att vi granskar så de bidrag som betalas ut faktiskt går dit de ska. Vi ska ha en nolltolerans av bidragsfusk.

 • Föreningsbidrag ska gå till transparenta och seriösa verksamheter.
 • Föreningsbidrag ska inte betalas ut till politiska eller religiösa organisationer.
 • Minimera bidragsfusket genom skärpta kontroller.
 • Det ska råda nolltolerans mot bidragsfusk.