Ett hållbart Huddinge

Utmaningarna inom klimatområdet är fortsatt stora och Huddinge kommun har en viktig roll som samhällsplanerare att främja klimatsmarta val. Kommunen ska ställa tuffa miljökrav i upphandlingar och föra dialog med byggaktörer för att de tre hållbarhetsperspektiven ska eftersträvas (social, ekonomisk och ekologisk).

Inom kommunens gränser finns ett unikt kretslopp där vi sorterar och samlar in vårt matavfall och producerar biogas som kan nyttjas av våra verksamheter. Genom kommunens bolag ska vi fortsätta att underlätta för människor att källsortera, återvinna och göra miljösmarta val.

Mer än en tredjedel av kommunens yta är naturreservat. Naturreservaten är välbesökta och uppskattade både av Huddingebor och av besökare från andra håll. Huddingemoderaterna vill värna de naturvärden som finns i kommunen och göra dem tillgängliga för fler genom nya och inbjudande anslutningar och välskötta vandringsleder.

 • Verka för att kommunens samhällsplanering ska vara socialt hållbar, ekonomiskt hållbar och ekologiskt hållbar.
 • I dialogen med byggherrar ska de tre hållbarhetsperspektiven (social, ekonomisk och ekologisk) eftersträvas.
 • Kommunen ska ställa tuffa miljökrav i upphandlingar.
 • Kommunen ska utveckla sitt arbete med förorenade markområden
 • Arbetet med fosforfällningar för renare sjöar ska fortsätta.
 • Utveckla kommunens dagvattenhantering för att undvika stora översvämningar vid kraftiga regnfall.
 • Se över smarta och hållbara energilösningar som gröna tak eller solceller på kommunens fastigheter.
 • Ställa krav på FTI som sköter återvinningsstationerna i kommunen att hålla rent och snyggt i anslutning till stationerna.

Huddinge ska systematiskt arbeta för att utveckla gång-, cykel- och kollektivtrafik för att göra det attraktivt att välja dessa färdmedel. Samtidigt ska vi erbjuda en hållbar trafikmiljö för de familjer som måste använda en bil för att få livspusslet att gå ihop. Därför är det minst lika viktigt att vi får bukt på det underdimensionerade trafiknätet på Södertörn. Vi måste också utveckla parkeringsmöjligheterna i kollektivtrafiknära lägen. Det gäller både infartsparkeringar för bil men också cykelparkeringar i anslutning till spårbunden- och busstrafik.

 • Utveckla laddinfrastrukturen för elbilar i kommunen.
 • Planera för fler infartsparkeringar och cykelparkeringar i närhet till viktiga knutpunkter i kollektivtrafiken
 • Sträva för att Tvärförbindelse Södertörn ska byggas i snabbast möjliga takt för ett hållbart trafiknät.