Vår politik

Nedan kan du läsa utdrag från vårt lokala handlingsprogram inför valet 2018. Om du önskar läsa hela texterna kan du klicka här.

VI BYGGER FRAMTIDENS HUDDINGE

Huddinge är en kommun i stark tillväxt. Kön av intressenter som vill bygga bostäder, etablera företag eller på andra sätt vara med och utveckla vår populära kommun är lång. Moderaterna bejakar denna utveckling. Vi har en positiv grundsyn på tillväxt och utveckling och ser som vår uppgift att underlätta den. Samtidigt är vi noggranna med att tillväxten ska ske på ett balanserat, smart och ansvarsfullt sätt. Alla Huddingebor ska kunna dra nytta av den starka tillväxten.

Vi bygger samhällen

Vi vill inte att det bara byggs bostäder, vi vill att det byggs samhällen. Det ska inte byggas en enda bostad utan att vi klarar planeringen av förskolor, skolor och övrig samhällservice. Vi börjar komma i kapp men vi vill satsa mer på en effektiv lokalplanering som kan möta behoven. Kommunens parkprogram innehåller utveckling av Huddinges befintliga parker liksom angörandet av en rad nya. Vi vill satsa mer på Huddinges parker utemiljöer.

Bygg vid lokala centrum nära kollektivtrafiken

Vi moderater står bakom inriktningen att bygga mer i centrala kollektivtrafiknära lägen. Vi ser goda möjligheter att förtäta våra lokala centrum och med det skapa bättre underlag för butiker och samhällsservice.

Blandad bebyggelse

Vi moderater värderar inte människors val av boendeform. Vi tror på blandad bebyggelse och möjlighet till boendekarriär. Det omfattande bostadsbyggande som planeras ger plats för alla upplåtelseformer: hyreslägenheter, bostadsrätter, äganderätter, villor och radhus. Vi har områden där upplåtelseformen hyresrätt är väldigt dominerande. Därför vill vi att fler bostadsrätter, småhus och ombildningar till bostadsrätter sker i Flemingsberg, Vårby Gård och Västra Skogås. Det behövs för att skapa stabilitet och trygghet och för att motverka segregation.

Värna villaområdenas karaktär

På samma sätt är det en ensidig bebyggelse i våra villaområden. Det är ofta trygga, välfungerande områden. Ofta är det just dessa egenskaper som de som flyttat in i villaområdena sökt sig till. Moderaterna vill iaktta stor försiktighet med förändring av våra villaområden. I områdenas utkanter kan en tätare bebyggelse komplettera områdena men vi vill inte se en utveckling där områdenas grundläggande karaktär förändras. Moderaterna anser att områdets karaktär och syftet med detaljplanen måste ges större tyngd i tolkningen av våra detaljplaner i villaområdena. Vi vill få bort missbruket av Attefallreglerna som medger en tät exploatering utom kommunens kontroll.

Moderaterna jobbar för att: 

 • Planeringen av förskolor, skolor, äldreboenden och övrig samhällsservice ges samma prioritet och byggs ut i takt med bostadsbyggandet
 • Fler bostäder byggs vid våra lokala centrum nära kollektivtrafiken
 • 18 500 bostäder ska byggas längs Spårväg syds sträckning.
 • Bostadsbyggandet ska vara blandat och ge plats åt alla upplåtelseformer
 • Värna villaområdenas karaktär och motverka en okontrollerad förtätning
 • Förbättra ekonomin i kommunens samhällsplanering genom smarta lösningar och genom ökade intäkter vid markförsäljning
 • Satsa mer på Huddinges parker och utemiljöer

MIGRATION OCH INTEGRATION

Sverige har tagit ett mycket stort ansvar för människor som flyr krig och elände i sina hemländer. Flyktingmottagandet nådde sin gräns hösten 2015 då samhällsapparaten var nära att bryta samman. Det var ett uppvaknande också för oss Moderater. Vi insåg att migrationspolitiken måste utformas med hänsyn till det stora flyktingmottagande Sverige haft och de omfattande integrationsproblem Sverige har. Att kombinera världens mest generösa välfärdssystem och samtidigt vara det land som per capita tar emot flest i Europa är inte hållbart. Vi lade om vår politik och skapade en hållbar migrationspolitik där utgångspunkten är restriktivitet, kostnadskontroll, försörjningskrav samt ordning och reda. Under ett stort antal år framöver behöver Sverige ta emot färre flyktingar än vi gör idag. De som fått uppehållstillstånd ska ges snabba vägar till att klara egen försörjning och de som fått avslag måste lämna landet. Ett nej är ett nej.

Moderaterna jobbar för att:

 • Migrationspolitiken ska präglas av restriktivitet, kostnadskontroll, försörjningskrav samt ordning och reda
 • Etablera ett mottagningscenter för nyanlända där alla nödvändiga kontakter finns på samma plats
 • Ytterligare utveckla möjligheten att kombinera SFI med arbete och praktik
 • Utveckla stödet till föreningar som utför integrationsfrämjande aktiviteter
 • Utreda möjligheten till etableringslån i glappet som uppstår mellan det att Migrationsverkets utbetalningar slutar och försäkringskassan betalar ut etableringsersättning

DIN TRYGGHET, VÅRT ANSVAR

Tryggheten är en av vår tids viktigaste frihetsfrågor. Om människor stannar hemma, inte känner sig trygga när de lämnar sina hem eller undviker vissa platser är friheten inskränkt. Utgångspunkten för Moderaternas rättspolitik är att vi vill förbättra tryggheten för människor och göra det svårare att leva ett kriminellt liv. Det är idag färre poliser på våra gator och torg än det var för fyra år sedan. Denna trend måste brytas. Vi vill se 2600 fler poliser i Stockholms län och polislönerna behöver höjas. Moderaterna vill skärpa straffen alla sexualbrott samt för gängbrottslighet och vapenbrott. Vi vill slopa straffrabatter för ungdomar och för de som begår många brott. Vardagsbrott som till exempel stölder och inbrott måste prioriteras högre.

Moderaterna jobbar för att:

 • Förbättra tryggheten och göra det svårare att leva ett kriminellt liv
 • Polislönerna ska höjas och att anställa 2600 fler poliser i Stockholms län
 • Straffen för sexualbrott, grov brottslighet och gängrelaterade brott skärps
 • Mängdrabatter och straffrabatter för ungdomar avskaffas
 • Utveckla de sociala insatsgrupperna och punktmarkera de som löper störst risk att välja en kriminell bana
 • Skolan och socialtjänsten aktivt ska samarbeta med polis och andra aktörer för att tidigt upptäcka ungdomar i riskzonen för narkotikamissbruk och kriminalitet
 • Fler trygghetskameror sätts upp på brottsutsatta platser och i den offentliga miljön i Huddinge
 • Offentliga rum och parker ska utformas ur ett trygghetsperspektiv exempelvis genom fler öppna ytor och bättre ljussättning
 • Ordningsvakter ska kunna sättas in vid behov i offentliga miljöer där otrygghet upplevs
 • Allt klotter på kommunal egendom ska saneras inom 24 timmar
 • Nolltolerans mot hot, våld och sexuella trakasserier ska råda i all skattefinansierad verksamhet
 • Ge stöd till de som utsätts för våld i nära relationer och hedersförtryck
 • Ett nationellt tiggeriförbud införs
 • Kommunen aktivt och kraftfullt ska agera mot illegala bosättningar
 • Öka insatserna mot våldsbejakande extremism

ARBETE FÖRE BIDRAG

Att alla som kan bidrar till samhället genom eget arbete är förutsättningen för att vår gemensamma välfärd ska fungera. Ju fler vi blir som arbetar och betalar skatt, desto större blir resurserna till välfärdens kärna. Moderaterna sätter alltid arbete före bidrag. Varje krona som går till bidrag till den som kan arbeta är en krona som kunde gått till polisen, skolan, äldreomsorgen eller till skattebetalarna. Summan av bidrag ska aldrig kunna bli högre än lönen från arbete. Arbetslinjen är central och måste därför gemomsyra politiken i sin helhet. Arbete ger den enskilde frihet, delaktighet, gemenskap och hopp om framtiden. Moderaterna vill ha ett samhälle som hänger ihop och där alla behövs. Med arbetslinjen i fokus vill vi bygga ett ännu bättre och starkare Huddinge

Moderaterna jobbar för att:

 • Arbetslinjen ska vara vägledande i all kommunal verksamhet
 • Skapa bättre förutsättningar för kommunen och skolan att anordna utbildningar som matchar näringslivets behov
 • Vuxna, som av olika anledningar inte etablerat sig på arbetsmarknaden, ska erbjudas en individuell väg till egen försörjning genom coachning, utbildning, praktik och Huddingejobb
 • Införa en resultatstyrd jobbpeng och auktorisering av fristående aktörer som bidrar med arbetsmarknadsinsatser
 • En digitaliserad ansökan för försörjningsstöd ska införas för en enhetlig bedömning och snabbare åtgärder för den enskilde att återgå till arbete
 • Hembesök görs hos de som erhåller försörjningsstöd
 • Ge fler Huddingeungdomar möjlighet till feriepraktik på sommaren

 

ANSVAR FÖR KOMMUNENS EKONOMI, IDAG OCH I FRAMTIDEN

Ordning och reda i kommunens ekonomi har varit en lika viktig som självklar del i det moderata ledarskapet under de år partiet varit en del av den politiska ledningen i Huddinge. God ekonomi ger förutsättningar att utveckla våra gemensamma välfärdsverksamheter. Liksom övriga kommuner i landet kommer Huddinge att möta en svår demografisk utmaning där andelen av befolkningen som ska försörja minskar och andelen som ska bli försörjda ökar. Det leder till minskade skatteintäkter och därför är det helt avgörande att varje skattekrona används där den gör bäst nytta. Detta kräver ansvarstagande politiker som klarar av att prioritera. Vi moderater lovar inte allt åt alla, men vi lovar att prioritera och säkerhetsställa resurser till välfärdens kärna.

 

Moderaterna jobbar för att: 

 • Fortsätta hålla god ordning i kommunens ekonomi och verksamheter samt bevaka att varje skattekrona används på effektivast möjliga sätt
 • Om ekonomin tillåter, genomföra ytterligare en sänkning av kommunalskatten
 • Huddinges kommunalskatt på sikt ska ligga på samma nivå som snittet av övriga kommuner i Stockholm län
 • Kommunens överskottsmål om 2 procent av intäkterna nås
 • Hålla nere kommunens låneskuld
 • Aktivt söka Statsbidrag och EU-bidrag till projekt som skapar mervärden för kommunens kärnverksamheter

FÖRETAGANDE

Att företagande är grunden för vårt välstånd och det som driver samhället framåt är en självklar utgångspunkt för Moderaterna. Företagande skapar jobb och tillväxt, vilket i sin tur ger skatteintäkter som finansierar vår gemensamma välfärd. För att människor ska kunna lämna arbetslöshet och utanförskap behöver nya jobb växa fram. Det kan endast ske om vi får fler och växande företag. Om företagen ska kunna växa och om fler människor ska våga ta steget att starta eget krävs det att synen på företagande i samhället är positiv och att de ekonomiska villkoren är stimulerande.

Moderaterna jobbar för att: 

 • Det ska bli enklare och mer lönsamt att starta och driva företag i Huddinge
 • Huddinge ska placeras i toppen i rankingar av kommunernas företagsklimat
 • Varje företagare, liten som stor, ska ges ett professionellt, effektivt och serviceinriktat bemötande av kommunens tjänstemän och politiker på alla nivåer
 • Utveckla kommunens företagslots så att fler företagare snabbt och effektivt kan få hjälp
 • Förenkla kommunens upphandlingar för att ge små företag möjlighet att medverka
 • Bygga ut kommunens företagsområden och erbjuda mer mark till företagsetableringar
 • Göra Flemingsberg till ett nav för kontorsetableringar i Södra Stockholm
 • Varannan ny skola, förskola, äldreboende ska drivas av andra huvudmän än kommunen för att kunna säkerställa samhällsservice i den expansiva utvecklingsfas som Huddinge är i

FÖRSKOLAN

Den svenska förskolan har en unik kombination av omsorg, lärande och pedagogik. Kommunens barnomsorg ska präglas av valfrihet och kvalitet. En viktig utgångspunkt är att det ska vara möjligt för båda föräldrarna att förena arbetsliv med ansvar för barn och familj. Barnomsorgsformerna måste därför vara flexibla så att barnens behov kan tillgodoses samtidigt som föräldrarna kan ta tillvara sina egna yrkesambitioner och behov av utbildning och utveckling.

Moderaterna jobbar för att:

 • Det ska vara tryggt och säkert att lämna sina barn på en förskola i Huddinge.
 • Hålla nere barngruppernas storlek och särskilt minska grupperna i de lägsta åldrarna
 • Erbjuda fler barnskötare möjligheten att vidareutbilda sig till förskolelärare
 • Behålla rätten till 25 timmars förskola för barn till arbetslösa och föräldralediga
 • Fortsätta arbetet med att fasa ut giftiga ämnen i förskolan
 • Fler profilförskolor och uteavdelningar ska utvecklas i förskolan
 • Öka karriärmöjligheterna för förskolelärare, exempelvis genom förstelärartjänster
 • Närnatur och parker ska tas tillvara i det pedagogiska arbetet
 • Öka valfriheten och ge fler fristående utförare möjlighet att bygga och driva förskolor i kommunen

GRUNDSKOLAN

Våra barn och unga växer upp i en allt mer global och digitaliserad värld. Utvecklings- och innovationstakten i samhället går på högvarv och grundskolan har en nyckelfunktion i att ta vara på dessa möjligheter. Att ha rätt kompetens och kunskap kommer att vara avgörande för att lyckas i framtiden. Faktum är att vi idag inte vet vilka yrken som kommer att finnas i framtiden. Grundskolan måste därför utvecklas och anpassas efter det digitala samhället för att på bästa möjliga sätt utrusta varje barn med bästa tänkbara verktyg för att utvecklas och nå dit de vill. Skillnader i skolornas förutsättningar och resultat måste utjämnas för en mer likvärdig skola.

Moderaterna jobbar för att: 

 • Kunskap och kvalitet alltid ska vara i fokus i Huddinges skolor. Ingen har rätt att utsätta våra barn för en dålig skola
 • Skollokalerna utnyttjas effektivare. Att inte nyttja skollokaler efter skoltid är ett slöseri med skattepengar och yta. Föreningarna ska kunna nyttja skolans lokaler efter skoltid
 • Framtidens pedagogik ska genomsyra Huddinges skolor. Skollokalerna ska anpassas efter undervisningen
 • Ordning och reda och en trygg studiemiljö ska råda i Huddinges skolor. Insatserna mot mobbning och kränkande behandling ska vara snabba och effektiva
 • Huddinges skolor ska vara i framkant när det kommer till det digitala lärandet. Alla lärare ska ges kompetensutveckling i de verktyg digitaliseringen erbjuder
 • Det entreprenöriella lärandet och täta kontakter med näringslivet ska vara en naturlig del i Huddinges skolor
 • Möjligheten för elever att få läxhjälp på fritidshemmen stärks
 • Fysisk aktivitet och idrott i skolan och på fritidshemmen ska öka
 • De elever som skolan bedömer är i behov av extra undervisning ska ges möjlighet att gå i sommarskola
 • Öka den pedagogiska mångfalden och ge möjlighet för fler fristående utförare att bygga och driva grundskolor i kommunen

GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING

Ungdomar har olika mål, ambitioner och intressen. Därför måste alla ges möjlighet att välja en gymnasieutbildning som är anpassad efter de egna förutsättningarna och önskemålen. Gymnasieåren är viktiga i en ung människas liv. Det är under dessa år de första vägvalen sker som formar individens yrkesval och framtid. Därför är det så viktigt att eleverna själva får möjligheter att påverka valet av gymnasieskola och utbildning. Huddinge kommun är tillsammans med Stockholms läns övriga kommuner med i en gemensam gymnasieregion där det råder fritt skolval för samtliga elever. För Huddingemoderaterna är det en självklarhet att vara drivande i utvecklingen av gymnasieregionen.

Moderaterna jobbar för att: 

 • Starta en av regionens mest attraktiva gymnasieskolor, Widerströmska gymnasiet, i nära samarbete med akademierna i Flemingsberg
 • Utöka antalet platser på T4 (tekniskt fjärde år) på fler gymnasium
 • Fler elever ska ta gymnasieexamen på 3 år
 • Ständigt utveckla samarbetet mellan olika skolor, högskolor och näringsliv för att utbyta erfarenheter och kunskaper
 • Ytterligare stärka gymnasieskolornas arbete med Ungt företagande (UF) och behålla positionen som länets bästa UF-kommun
 • Öka antalet platser på vuxenutbildningen och yrkesutbildningarna

EN TRYGG ÅLDERDOM

Idag är vi både friskare och lever längre. Efter ett långt arbetsliv är det viktigt att samhället stödjer ett fortsatt aktivt liv när man blivit pensionär. När kroppen inte orkar lika mycket längre och hälsan blir sämre ska ingen behöva tvivla på att samhället finns där för stöd och omsorg. Anhöriga ska känna sig trygga oavsett om deras nära och kära bor på ett äldreboende eller om de får hjälp i hemmet. Kommunen ska på ett systematiskt sätt säkerställa att omsorgen håller hög kvalité, oavsett vem som utför den.

Moderaterna jobbar för att: 

 • Underlätta för ett aktivt liv för Huddinges äldre och motverka ofrivillig ensamhet
 • På ett systematiskt sätt säkerställa att äldreomsorgen håller hög kvalitet oavsett vem som utför den
 • Maten ska hålla hög kvalitet och det ska vara möjligt att bli serverad vin eller öl på kommunens äldreboenden
 • Utöka möjligheten till fysisk aktivitet och kulturaktiviteter på våra äldreboenden
 • De äldres perspektiv alltid ska finnas med i kommunens samhällsplanering
 • Utveckla seniorboenden/trygghetsbostäder i alla delar av kommunen
 • Nya äldreboenden ska byggas i Stuvsta/centrala Huddinge, Länna och Flemingsberg
 • Ta vara på de frivilliga krafterna i kommunen för insatser i de äldres vardag
 • Modern teknik ska användas i Huddinges äldreomsorg för att utveckla och kvalitetssäkra vården och servicen
 • Utveckla kommunens arbete med anhörigstöd

FUNKTIONSHINDER/LSS

Den som har en funktionsnedsättning ska kunna vara en del av samhällsgemenskapen genom utbildning, arbete och sysselsättning anpassat efter sin egen förmåga. Det ska finnas tillgång till boendeformer och hjälpmedel som möter varje individs behov. Svårigheter i vardagen ska undanröjas så att människor med funktionsnedsättning i så stor utsträckning som möjligt kan leva friare och mer självständiga liv. Ytterst handlar det om att tillförsäkra personer med omfattande och varaktiga stödbehov av insatser som de behöver för sitt dagliga liv. Detta kräver ett stabilt och långsiktigt ansvarstagande från samhällets sida. För de som på grund av funktionsnedsättning inte har möjlighet att delta i arbetslivet över huvud taget vill vi öka möjligheterna till en meningsfull daglig sysselsättning utformad utifrån egna önskemål och förutsättningar.

Moderaterna jobbar för att:

 • Den enskilde ska ges möjlighet att i högre utsträckning bestämma vem som ska utföra vård-, rehabiliterings-, och stödinsatser, liksom utformningen av dessa insatser
 • Utbudet av arbete, sysselsättning, boendeformer och hjälpmedel ska bli mer varierat och anpassat efter de individuella behov som finns
 • Minska socialsekreterarnas administrativa börda och förenkla biståndsbedömningen

AKTIV FRITID OCH ETT STARKT CIVILSAMHÄLLE

Ett starkt Huddinge förutsätter ett starkt civilsamhälle som ges utrymme och plats. Ett föreningsliv där människor känner engagemang och gemenskap bidrar även till att skapa trygghet i samhället. Huddinge har ett fantastiskt föreningsliv som gör ovärderliga insatser. Moderaterna sätter barn och unga i fokus och det är till dessa grupper kommunens resurser i första hand ska styras. Kommunen har också många aktiva pensionärsföreningar som bidrar till en meningsfull vardag för våra äldre.

Moderaterna jobbar för att: 

 • Stödja Huddinges föreningsliv och i första hand styra resurserna till barn och unga. Föreningar som motverkar segregation och utanförskap ska prioriteras
 • Kommunen endast ska ge bidrag till föreningar som riktar sig till och välkomnar alla (oavsett kön, etnicitet, religion, sexuell läggning eller könsidentitet)
 • Nya idrottslokaler byggs i bland annat Utsälje, Vårby, Storängen, Glömsta och Kungens kurva
 • Fler spontanidrottsplatser, elljusspår, ute- och naturgym utvecklas i Huddinge. Exempelvis i Snättringe, Flemingsberg, Länna, Segeltorp och Glömsta
 • Kommunens lokaler ska användas effektivare. Fler lokaler ska kunna nyttjas på kvällar och helger
 • Tydliggöra hur stor del av lokalhyreskostnaderna som subventioneras av kommunen med skattemedel
 • Spår, vandringsleder och öppna entréer i naturreservaten utvecklas
 • Utveckla biblioteken till attraktiva och digitala mötesplatser

VÄRNA OM MILJÖN OCH NATURVÄRDEN

Huddinge kommun är unik på många sätt. Närhet till storstaden och promenadavstånd till orörd natur på är skäl till varför många trivs med att bo i Huddinge. Mer än en tredjedel av kommunens yta är skyddad som naturreservat. Naturreservaten är välbesökta och uppskattade både av Huddingebor men även av besökare från andra håll. Huddingemoderaterna vill värna de naturvärden som finns i kommunen och göra dem tillgängliga för fler genom nya och inbjudande entréer och välskötta vandringsleder. Vi vill att Huddinge ska förbli en grön kommun i en växande storstadsregion.

Moderaterna jobbar för att: 

 • Införa en ”klimatmiljon” som möjliggör för kommunen att varje år ge stöd till de mest lovande miljö- och klimatprojekten i kommunen
 • Kommunens verksamheter i största möjliga mån ska bli giftfria
 • Förbättra statusen i våra sjöar
 • Förändra avfallstaxan så att det lönar sig att källsortera
 • Främja utvecklingen av gång-, cykel- och kollektivtrafik
 • Minst hälften av kommunens bilar (i verksamheterna) ska vara elbilar
 • Energieffektivisera i kommunens verksamheter genom beteendeförändringar
 • Förverkliga planerna om ett cykelgarage i Flemingsberg och fler cykelparkeringar vid våra pendeltågs- och tunnelbanestationer
 • Minska pappersanvändandet genom fler och utvecklade e-tjänster

ALLA VÄGAR BÄR TILL HUDDINGE

För att kunna axla ansvaret som motor för utvecklingen i södra Stockholm behöver nödvändiga infrastruktursatsningar komma på plats. Det gäller både nya vägar och spår. Vi vill göra det lättare för fler att välja gång-, cykel- och kollektivtrafik, men vi inser att bilen för många är en förutsättning för att få livspusslet att gå ihop. Att det finns de som tror att Huddinges planerade utveckling är realistisk utan att vi skapar möjligheter för människor att ta sig fram får vi som tror på framtiden bortse ifrån. Huddinge behöver både vägar och spår för att bli ett bra samhälle som hänger ihop.

Bygg Tvärförbindelse Södertörn

I över 40 år har Huddingeborna otåligt väntat på att tvärförbindelsen mellan väg 73 och E4/E20 ska byggas. Tvärförbindelse Södertörn (tidigare Södertörnsleden), är ryggraden i trafikapparaten i Södra Stockholm. Bebyggelseutvecklingen i Huddinge och på övriga Södertörn har under de senaste decennierna utgått ifrån att tvärförbindelsen ska byggas. Södra Stockholms utveckling står på spel och vi har decennier av tilltagande trafikkaos framför oss om vägen försenas. Tvärförbindelsen är särskilt viktig för oss i Huddinge eftersom den är en förutsättning för merparten av alla de bostäder och nya arbetsplatser som vi vill se växa fram i Huddinge. Vägen avlastar våra tyngst trafikerade vägar Glömstavägen, Häradsvägen, Huddingevägen och Storängsleden och för bort tung trafik från områden där många bor. Moderaterna kräver att klartecken ges från regeringen att Tvärförbindelse Södertörn fullt ut finansieras och att spaden för att bygga Tvärförbindelsen sätts i backen.

Moderaterna jobbar för att:

 • Tvärförbindelse Södertörn och Spårväg syd ska förverkligas
 • Huddingevägen byggs om, kapacitetsförstärks och ges bättre förutsättningar att på ett trafiksäkert sätt kunna korsa vägen
 • Bygga ut kollektivtrafiken och se till att så många pendeltåg som möjligt stannar på Huddinges fem stationer
 • Förbättra bussförbindelserna på tvären i kommunen
 • Fler infartsparkeringar byggs på gångavstånd till stationerna
 • Fler cykelparkeringar byggs intill stationerna
 • Skapa säkrare vägar för gång- och cykeltrafikanter i kommunen
 • Bevara Åleden som en trafikfri väg

Klicka här för att läsa hela vårt Handlingsprogram