Vi bygger framtidens Huddinge

Många väljer att flytta till Huddinge och det finns ett stort behov av nya bostäder. Det är viktigt att vi balanserar denna tillväxt med bevarandet av våra karaktäristiska villaområden och våra vackra naturreservat. Förtätning och byggande på höjden ska ske i kollektivtrafiknära lägen och för att möjliggöra fler hus ska vi skapa helt nya villaområden med småhusbebyggelse.

För att se till att fler kan få en första bostad och underlätta för flyttkedjor har det byggts många studentbostäder, och bostäder särskilt för seniorer. Vi planerar för hundratals fler studentbostäder huvudsakligen i Flemingsberg med närhet till det unika utbildnings- och forskningsklustret och kollektivtrafik samt fler bostäder för seniorer runt om i kommunen så att man inte behöver flytta långt när man behöver något som underlättar vardagen.

Vi vill även att det byggs fler stora lägenheter som det råder brist på i många delar av kommunen, så att man kan bo kvar i sitt område även om hushållet växer. På samma vis vill vi se att det kompletteras med bostadsrätter och äganderätter i områden som domineras av hyresrätter, så att det är möjligt att göra bostadskarriär utan att lämna sin hemort.

I en kommun som växer och blir mer modern samtidigt som den bevarar det goda som redan finns behöver även den kommunala organisationen utvecklas. Vi vill se ett nytt kommunhus som tar vara på befintliga kvalitéer samtidigt som det möjliggör en samlad organisation, sänkta kostnader och dessutom kan bidra till ett mer levande Huddinge centrum.

 • Möjliggöra för småhusbebyggelse i fler områden
 • Villaområdenas karaktär ska bevaras och kommunen ska motverka en okontrollerad förtätning
 • Förtätning ska ske i kollektivtrafiknära lägen med ambitionen att skapa en ännu mer trivsam kommun.
 • I Huddinge har det byggts och ska fortsätta byggas studentbostäder och bostäder för seniorer.
 • Verka för att det ska byggas fler stora lägenheter som passar barnfamiljer.
 • Uppdra åt Huge Bostäder AB att upprätta en intern byteskö för personer som av hälsoskäl inte kan bo kvar i befintlig bostad.
 • Utreda möjligheten att ytterligare tillgängliggöra öppen data för nybyggnation/ombyggnation.
 • Genomföra samråd med Huddinge pensionärsråd vid ny-och ombyggnad av bostäder och detaljplanering av bostadsområden.
 • Bygg ett nytt kommunhus som sänker kostnader, förbättrar service och stärker Huddinge centrum.
 • Huddinge ska vara aktiv i arbetet med att stoppa oseriösa byggherrar

Trafik och infrastruktur

Huddinge växer och det blir fler som ska röra sig inom, till och från kommunen och då måste infrastrukturen följa med i utvecklingen. Genom att utveckla samt bygga nya gång- och cykelvägar kan de som vill och har möjlighet ta sig fram utan att behöva ta bilen och dessutom avlasta vägarna för bil- och kollektivtrafik. Samtidigt måste vi se till att även vägnätet byggs ut så att framkomligheten för bilburen trafik och logistik fungerar. I takt med tillväxten behöver vi också säkra infartsparkeringar och möjlighet till parkering vid verksamheter och bostäder.

Vi arbetar för att kollektivtrafiksresenärerna i Huddinge ska få en bättre vardag genom att bygga Spårväg syd, avskaffa skip-stop längs Nynäsbanan och förbättra busstrafiken i hela kommunen. Inte minst behövs Tvärförbindelse Södertörn för att förbättra kopplingen över kommunen och avlasta lokalgatorna så att kollektivtrafiken och utryckningsfordon kan ta sig fram.

 • Fler parkeringsplatser och infartsparkeringar.
 • Utöka antalet cykelparkeringar vid våra pendeltågsstationer.
 • Verka för fler bilpooler i kommunen.
 • Förbättra passningen mellan bussar och spårbunden trafik.
 • Arbeta för att avskaffa skip-stop på Nynäsbanan, samtliga avgångar bör stanna i Skogås och Trångsund.
 • Verka för en direktbuss mellan Länna och Gullmarsplan.
 • Bygg spårväg syd för fler jobb, bostäder och bättre kollektivtrafik.

Trivsamma stadsmiljöer

Huddinges utemiljöer ska vara trevliga platser som tilltalar alla invånare. Varje plats kan inte ha allt men gemensamma miljöer ska vara välskötta och tillgängliga. Alla barn ska ha närhet till lekplats och naturytor för att stimulera lek och lärande, och vuxna för att kunna koppla av och ta del av naturen.

Huddinge är välkänt för att vara en grön kommun med fantastiska friluftsmöjligheter och närhet till naturen vilket ska värnas, men Huddinge behöver även bli en blåare kommun där vi tar tillvara på de sjöar och vattendrag som finns. Vi vill se fler, tryggare och bättre badplatser över hela kommunen.

 • Lekplatser ska planeras utifrån ett barnperspektiv.
 • Upprusta och utveckla Huddinges parker.
 • Förbättrad skötsel av kommunens utemiljöer.
 • Krafttag mot nedskräpning och klotter.
 • Möjliggör för kiosker vid våra badplatser och parker där många samlas.
 • Snabba åtgärder och feedback vid rapportering i felanmälningsappen.
 • Uppdatera kommunens badplatsprogram – bättre tillgänglighet till våra befintliga badplatser och etablering av nya, t.ex. vid Trehörningen.
 • Rusta upp och utveckla kommunens centrum.
 • Huddinge ska vara en vacker kommun med genomtänkt offentlig konst, utsmyckning och grönytor.
 • Utveckla den gamla förskoletomten i Huddinge centrum för att bidra till en levande Sjödalspark.