Din trygghet, vårt ansvar

Tryggheten är en av vår tids viktigaste frihetsfrågor. Om människor stannar hemma, inte känner sig trygga när de lämnar sina hem eller undviker vissa platser är friheten inskränkt. Utgångspunkten för Moderaternas rättspolitik är att vi vill förbättra tryggheten för människor och göra det svårare att leva ett kriminellt liv. Det är idag färre poliser på våra gator och torg än det var för fyra år sedan. Denna trend måste brytas. Vi vill se 2600 fler poliser i Stockholms län och polislönerna behöver höjas. Moderaterna vill skärpa straffen alla sexualbrott samt för gängbrottslighet och vapenbrott. Vi vill slopa straffrabatter för ungdomar och för de som begår många brott. Vardagsbrott som till exempel stölder och inbrott måste prioriteras högre. 

Vi vill utveckla det brottsförebyggande arbetet i Huddinge. Fler barn måste få en bra start i livet. Ingen ska behöva ärva sina föräldrars problem. Huddinge har ett fantastiskt föreningsliv som erbjuder möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid. Det gör skillnad. Den positiva trenden i Huddinges grundskolor måste fortsätta. Vi vill satsa på att fånga upp föräldrar och barn så tidigt som möjligt och ge stöd i föräldraskapet. För att minska våld och hot av barn vill vi stärka samarbetet mellan kommunen, ungdomspsykiatrin och lokalpolisen. Kommunens arbete med sociala insatsgrupper, där de som löper störst risk att välja en kriminell bana punktmarkeras, behöver utvecklas. Det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer liksom stödet till brottsoffer är viktiga frågor för oss moderater. Aktiva insatser behövs för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

Kamerabevakning/trygghetskameror är ett viktigt verktyg för att förebygga brott och för att bidra till att brott klaras upp. Vi vill se lagändringar som ger ökade möjligheter till kamerabevakning. På lokal nivå vill vi att kommunen aktivt söker tillstånd för fler trygghetskameror på brottsutsatta platser och i den offentliga miljön. Grannsamverkan är viktiga initiativ som vi vill uppmuntra och vi vill satsa mer på trygghetsskapande belysning i våra parker och utemiljöer.

Tiggeriet i Sverige har blivit allt mer utbrett. Många av de som tigger i Sverige kommer från länder där det råder stor fattigdom och social utsatthet. Att tigga är varken en väg ur fattigdom eller utanförskap. Tiggeriet är ofta organiserat och innebär en hänsynslös exploatering av människor. Vi vill stoppa tiggeriet genom att införa ett nationellt tiggeriförbud. Om ett nationellt förbud inte inrättas vill vi överväga ett lokalt tiggeriförbud. Kopplat till tiggeri har även förekomsten av otillåtna bosättningar ökat. Huddinges markägare har varit särskilt utsatta och har drabbats av ordningsproblem, sanitära problem, nedskräpning och förstörelse. Huddinge kommun ska snabbt och kraftfullt agera mot illegala bosättningar på kommunens mark. Inom 48 timmar från upptäckt ska arbetet för en avhysning ha inletts. Kommunen ska inte underlätta för etableringar eller erbjuda permanenta eller tillfälliga platser för illegala bosättningar.

Moderaterna jobbar för att: 

 • Förbättra tryggheten och göra det svårare att leva ett kriminellt liv
 • Polislönerna ska höjas och att anställa 2600 fler poliser i Stockholms län
 • Straffen för sexualbrott, grov brottslighet och gängrelaterade brott skärps
 • Mängdrabatter och straffrabatter för ungdomar avskaffas
 • Utveckla de sociala insatsgrupperna och punktmarkera de som löper störst risk att välja en kriminell bana
 • Skolan och socialtjänsten aktivt ska samarbeta med polis och andra aktörer för att tidigt upptäcka ungdomar i riskzonen för narkotikamissbruk och kriminalitet
 • Fler trygghetskameror sätts upp på brottsutsatta platser och i den offentliga miljön i Huddinge
 • Offentliga rum och parker ska utformas ur ett trygghetsperspektiv exempelvis genom fler öppna ytor och bättre ljussättning
 • Ordningsvakter ska kunna sättas in vid behov i offentliga miljöer där otrygghet upplevs
 • Allt klotter på kommunal egendom ska saneras inom 24 timmar
 • Nolltolerans mot hot, våld och sexuella trakasserier ska råda i all skattefinansierad verksamhet
 • Ge stöd till de som utsätts för våld i nära relationer och hedersförtryck
 • Ett nationellt tiggeriförbud införs
 • Kommunen aktivt och kraftfullt ska agera mot illegala bosättningar
 • Öka insatserna mot våldsbejakande extremism

Läs mer om vår politik här.