En gymnasieskola som ger elever möjlighet att forma sin egen framtid

Efter att ha passerat förskolan och grundskolan blir gymnasiet det sista steget innan man ska ut i arbetslivet eller vidare till studier på högre nivå. Att ha en gymnasieutbildning är bland det viktigaste som finns för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Därför måste fler gå ut med fullständiga betyg och uppnå sin fulla potential.

Vårt förebyggande arbete i för- och grundskolan ska möjliggöra att rätt insatser sätts in i ett tidigt skede för att alla ska klara resan hela vägen till en gymnasieexamen. Under elevens resa fångar skolorna upp viktig kunskap om elevens förutsättningar och behov. Den kunskapen får inte tappas bort när eleven går vidare till gymnasiet. Samarbetet mellan grundskola och gymnasium måste fungera.

För att undvika avhopp från gymnasiet och ofullständiga betyg behöver valet av gymnasieutbildning vara tydligt. Svåra och tuffa utbildningar kan av olika anledningar  ha låga intagningspoäng, det är viktigt att eleverna är medvetna om vilka utmaningar de står inför när de gör sitt val. Studie- och yrkesvägledningen ska fungera och även här kan samarbete mellan grundskola och gymnasium göra stor skillnad.

Huddinge är en stor och viktig aktör i länets gymnasiesamverkan. Stockholms län är unikt med att kunna erbjuda ett så stort utbud av gymnasiala utbildningar där kommungränser inte hindrar elevernas rätt att välja skola. Det ska vi värna. Samtidigt väljer många Huddinges elever ett gymnasium utanför kommunen. Närhet till skolan är viktigt för att kunna leva ett aktivt liv. Vi måste öka attraktiviteten för våra gymnasier och planeringen av utbudet för våra egna gymnasier ska stämma överens med vad Huddingeungdomar är intresserade av att studera och vad arbetsmarknaden efterfrågar.

 • Inled ett omfattande arbete med att öka attraktiviteten för Huddinges gymnasieskolor.
 • Genomför viktiga satsningar på studiero i Huddinges gymnasieskolor.
 • Kunskap om elevernas behov och förutsättningar ska inte gå förlorad när de börjar gymnasiet.
 • Stärk samverkan mellan grundskola och gymnasium i studie- och yrkesvägledarnas arbete.
 • Erbjuda vägledning i studieteknik på Huddinges gymnasieskolor.
 • Utveckla arbetet med den digitala elevhälsoappen.

Huddinges yrkesutbildningar ska vara anpassade utifrån marknadens behov. Vi vill dra nytta av näringslivet för att säkerställa kvalitén på våra yrkesprogram. Våra mätningar visar att elever som läser yrkesprogram i Huddinges gymnasieskolor etablerar sig snabbt på arbetsmarknaden, redan under utbildningstiden. Det är positivt att man får ett jobb men samtidigt måste vi säkerställa att alla avslutar sin utbildning innan de går vidare till arbetslivet.

 • Riktade insatser på att fler elever inom yrkesprogrammen fullgör sin utbildning innan de går vidare till arbete.

Huddinges gymnasieskolor har olika förutsättningar och utmaningar. Widerströmska gymnasiet som är vår senaste skola har blivit en stor succé. Några av våra äldre skolor har behövt fokusera på trygghetsutmaningar de senaste åren. Den senaste mätningen visar att trygghetsarbetet har varit framgångsrikt och att tryggheten har ökat. Även om vi uppnår goda resultat idag är det viktigt att vi tar trygghetsarbetet på allvar för att trenden ska hålla kommande år.

 • Gymnasieelever som begår allvarliga brott som påverkar skolgången ska stängas av permanent.
 • Utred möjligheten till och inför drogtest på Huddinges skolor för att kunna fånga upp elever med drogproblematik.
 • Det ska råda nolltolerans mot droger i Huddinges skolor.
 • Utveckla samverkan mellan skolorna och socialtjänsten och säkerställ att all personal i skolan har kompetens och förstår vikten av orosanmälningar.