En välskött ekonomi är grunden för ett välmående samhälle och en fungerande välfärd

Ordning och reda i kommunens ekonomi har varit en viktig och självklar del i det moderata ledarskapet under alla de år partiet varit en del av den politiska ledningen i Huddinge. God ekonomi är en förutsättning för att utveckla våra gemensamma välfärdsverksamheter.

Många väljer att flytta till Huddinge vilket ökar behovet av att investera i nya förskolor, skolor och annan kommunal service. Även om många av dessa byggs och ägs av privata aktörer så kommer kommunens låneskuld att öka. I skarp konflikt med våra politiska motståndare har vi genomfört en rad åtgärder för att hålla nere låneskulden. Vi har fastställt ett skuldtak, når upp till överskottsmålet och i stället för att motarbeta dem tar vi hjälp av privata aktörer som vill investera i Huddinges välfärd.

Historiskt sett har Huddinges verksamheter varit dyra och vår skattesats har varit bland de högsta i Stockholms län. Liksom övriga kommuner i landet kommer Huddinge möta en svår demografisk utmaning. Andelen av befolkningen som är i arbetsför ålder och som betalar dagens välfärd minskar och andelen av befolkningen som behöver välfärdens stöd ökar. Det ställer ytterligare krav på oss som beslutsfattare att prioritera rätt.

Vi har de senaste åren bedrivit ett systematiskt arbete med att jämföra oss med andra kommuner som har liknande förutsättningar och som levererar bättre resultat till en lägre kostnad. Det har skapat ett utrymme för att kunna sänka kommunalskatten samtidigt som vi har kunnat göra viktiga satsningar på till exempel skolan. Det arbetet ska fortsätta.

  • Arbeta med att jämföra kvalitet och kostnader med andra kommuner för att hitta smartare och effektivare arbetsmetoder.
  • Sänk skatten när ekonomin tillåter, i ett första steg till länssnittet.
  • Kommunen ska följa överskottsmålet om två procent.
  • Samarbeta med privata aktörer som vill investera i Huddinges välfärd.
  • Hålla nere kommunens låneskuld.