En trygg äldreomsorg

Efter ett långt arbetsliv är det viktigt att samhället stödjer ett fortsatt aktivt liv när man blivit pensionär. När kroppen inte orkar lika mycket längre och hälsan blir sämre ska ingen behöva tvivla på att samhället finns där för stöd och omsorg.

Valfrihet och självbestämmande är viktiga utgångspunkter för oss moderater. Äldre ska ha rätt att bestämma över sina liv och sin vardag oavsett om det gäller var man ska bo, när och vad man ska äta eller vem som ska utföra den omsorg man är i behov av. En viktig del i det är att värna en mångfald av utförare. Seniorboenden eller trygghetsbostäder ska finnas i alla delar av kommunen.

 • Planera för fler seniorbostäder och mellanboenden.
 • Kommunens äldreboenden ska ansöka om serveringstillstånd för att kunna erbjuda ett glas vin eller öl till maten.
 • Värna mångfalden av välfärdsföretag som erbjuder hemtjänst och äldreboenden i Huddinge.
 • Erbjuda seniorer som har hemvårdsinsatser möjligheten att äta lunch på Huddinges skolor.

Man ska känna sig trygg oavsett om man bor på ett äldreboende i kommunen eller om man får hjälp i hemmet.  Kommunen ska på ett systematiskt sätt säkerställa att omsorgen håller hög kvalitet, oavsett vem som utför den. Att kunna göra sig förstådd av den som utför omsorg är grundläggande för att känna sig trygg. Därför vill vi moderater införa språkkrav inom hemtjänsten.

 • Goda språkkunskaper i svenska och språktest för anställda inom äldreomsorg
 • Det ska vara möjligt att kombinera språkstudier med arbete inom äldreomsorg och hemtjänst om man inte har tillräckliga kunskaper.
 • Vi ska sträva efter en hög kontinuitet i hemtjänsten så att en äldre person får sin omsorg i största möjliga mån av samma personal
 • Vid nyanställningar ska kommunen kontrollera i misstanke- och brottsregistret där det är möjligt.

Kopplingen till äldrepsykiatrin ska stärkas och vår äldreomsorg ska verka för att personal från psykiatrin ska besöka våra äldreboenden. Vår ordinarie personal på särskilda boenden och hemtjänst ska få kompetensutveckling i att se signaler på att våra äldre kan behöva komma i kontakt med psykiatrin. Arbetet med att minska ofrivillig ensamhet ska fortsätta för att fler ska leva sociala och aktiva liv.

 • Utbilda personal i att identifiera signaler av psykisk ohälsa hos äldre
 • Utbilda personal på äldreboenden i stödjande samtal.
 • Samordningen mellan regionen och kommunen gällande vård och omsorg av äldre ska vara bäst i länet. Ingen ska falla mellan stolarna.
 • Skapa fler sociala aktiviteter för en meningsfull fritid och socialt liv för äldre.